விரைவில் அனைத்து திருபலிகளும் நேரலையில் பங்கு மக்களின் மேலான உதவிகள் வரவேறக்கபடுகின்றன