வணக்கம் நமது தூய லூர்து அன்னை திருவிழா வருகிற பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி கொடியேற்றம் தினமும் பங்குகோயில் திருப்பலிகள் நமது youtube சேனலில் நேரலையாக கண்டு இறையாசீர் பெறலாம்