திரு இருதய ஆலயம்

திருப்பலி நேரம்
23.05.2022
முதல்
29.05.2022
வரை

திங்கள்

23.05.2022

காலை :5:30 மணி

இடம்

மாலை :6:30 மணி

இடம்

லூர்து அன்னை கெபி

செவ்வாய்

24.05.2022

காலை :5:30 மணி

இடம்

மாலை :6:30 மணி

இடம்

லூர்து அன்னை கெபி

மாலை :7:00 மணி

இடம்

புதன்

25.05.2022

காலை :5:30 மணி

இடம்

மாலை :6:30 மணி

இடம்

லூர்து அன்னை கெபி

வியாழன்

26.05.2022

காலை :5:30 மணி

இடம்

மாலை :6:30 மணி

இடம்

லூர்து அன்னை கெபி

வெள்ளி

27.05.2022

காலை :5:30 மணி

இடம்

மாலை :6:30 மணி

இடம்

லூர்து அன்னை கெபி

சனி

28.05.2022

காலை :5:30 மணி

இடம்

மாலை :6:30 மணி

இடம்

லூர்து அன்னை கெபி

ஞாயிறு

29.05.2022

காலை :6:30 மணி

இடம்

புனித வளனார் ஆலயம்

மூன்று விளக்கு
காலை :8:00 மணி

இடம்

மாலை :6:30 மணி

இடம்

லூர்து அன்னை கெபி

இவண்
பங்கு தந்தை
இறைமக்கள் கவனத்திற்க்கு
தமிழக அரசின்
கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றவும்
www.irudayakulam.com

Please Subscribe

irudayakulam

youtube channel